ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 2025 PSEB 12th Previous Question Papers 2025 पीएसईबी 12 वीं कक्षा पिछला वर्ष प्रश्न पत्र 2025

PSEB 12th Class Previous Year Question Papers 2025 Name of Organization Punjab School Education Board (PSEB) Name of the Board 12th Category Model Question Sample Paper 2025 Date sheet Status February 2025 Exam Date March and April 2025 Exam Result May and June 2025 Official Website www.pseb.ac.in,

Will Download Punjab Matriculation Exam used to direct in the Month Of March alongside Senior Secondary Class Exams. A year ago around 7 Lakh understudies showed up for XII Board Exams and half of these ready to get select in next class with great Academic Scores. The explanation behind this issue is absence of thought towards PSEB 12th Previous Year Question Papers,

Understudies on the off chance that you center around these papers then you can without much of a stretch score high checks. Earlier Year papers are those papers which Contain all kind of inquiries that had come in earlier years. These papers are assembled so you can get to each scrutinize that had came in past years.

1. Environment Education
2. Mathematics
3. History
4. Environmental Studies
5. RELIGION
6. PSYCHOLOGY
7. Geography
8. Book keeping And Accountancy
9. Accountancy-II
10. Elective Punjabi
11. Public Administration
12. Physics
13. General English
14. English Elective
15. Insurance
16. General Punjabi
17. Fundamental Of E- Business
18. Economics
19. Chemistry
20. Business Studies II
21. Business Organization And Management
22. Business Economics And Quantitative Methods II
23. Biology
24. Computer Application
25. Computer Science
26. Sociology
27. Punjab History & Culture
28. Political Science
29. Philosophy
30. History
31. Education
Total Subjects One links